Algemenen voorwaarden Bootcamp

Algemenen voorwaarden

Powerful Health is gevestigd te Vleuten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder Powerful Health.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

a.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor workout (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door Powerful Health.

b.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp bij Powerful Health.

c.     Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of Programma-abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

d.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

e.      Powerful Health kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Powerful Health. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

f.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Powerful Health toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen Powerful Health en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie van een Deelnemer.

b.     Voor Powerful Health ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Powerful Health. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.     Een overeenkomst tussen Powerful Health en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamps.

(ii)  een Abonnement, dat bestaat uit:

(a) een normaal Abonnement Jaarabonnement, dat in een bepaalde periode één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan Bootcamp in een bepaalde regio.

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN.

1.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort. Powerful Health heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

A.      De geldigheid van een (Jaar)Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een Programma-abonnement aanschaft.

B.     Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

C.     Een Abonnement heeft een geldigheid van half jaar een (1) jaar of twee (2) jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

D.      Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand.

E.      Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand. Procedure verloopt door middel van een ontbindingsformulier.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a.     Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement. Bij uitschrijven en opnieuw inschrijven kan opnieuw inschrijfgeld worden gevraagd.

b.     De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Strippenkaarten, (iii) de (Jaar)Abonnementen en (iv) de Programma-abonnementen staan op de website van Powerful Health. Powerful Health heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Powerful Health. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde diensten.

c.     Een Deelnemer in het bezit van een Jaarabonnement krijgt gedurende de looptijd van dat Jaarabonnement korting in de web shop van Powerful Health en op een Programma-abonnement voor dezelfde Deelnemer.

d.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Powerful Health.

e.     Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald. Bij vooraf ineens betaling brengt Powerful Health geen extra kosten in rekening.

f.      Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.

Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert Powerful Health automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.

g.     Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement worden – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e  of de 15e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.

h.     Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Powerful Health of een door Powerful Health ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Powerful Health verschuldigd is, aan Powerful Health verschuldigd.

i.      Powerful Health heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT

a.     Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het Programma is gestart. Powerful Health bevestigt de annulering schriftelijk via de Mail.

b.     De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:
– tot meer dan 4 weken voor aanvang van het Programma: kosteloos;
– van 2 tot 4 weken voor aanvang van het Programma: 50% van het factuurbedrag;
– van 0 tot 2 weken voor aanvang van het Programma: het gehele factuurbedrag.

6. ONTBINDING

a.  De Deelnemer kan een overeenkomst met Powerful Health ontbinden binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.  De Deelnemer ontbindt door binnen een termijn van één maand door te mailen naar infopowerfulhealth@gmail.com

c.   Brengt de Deelnemer via de website van Powerful Health een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Powerful Health per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

d.    Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

e.    Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al door Powerful Health gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.

f.      Na het verstrijken van het termijn van één maand na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met Powerful Health te ontbinden.

g.     Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van één maand dagen is verstreken.

h.     Bij het afsluiten van een (Jaar)Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Powerful Health.

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

a.     Een Deelnemer is lid van een reeks Bootcamp is hier voor aangemeld en heeft een contract getekend waar in de overeenkomst op vermeld staat

b.    Powerful Health is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Powerful Health .

c.    Powerful Health heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

d.     Buitengewone omstandigheden leveren voor Powerful Health altijd overmacht op en ontheffen Powerful Health van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Powerful Health ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

E.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Powerful Health is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.

F.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Powerful Health van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.

b.    Powerful Health, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Powerful Health, haar medewerkers en trainers, is Powerful Health niet aansprakelijk.

d.    Powerful Health is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.    Powerful Health is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f.      Powerful Health behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

g.    Powerful Health is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.    Powerful Health respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.    Powerful Health gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Powerful Health deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c.    Powerful Health zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.     De werknemers van Powerful Health en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e.     De verstrekte informatie op de website http://www.powerfulhealth4.life is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f.      Hoewel Powerful Health de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Powerful Health niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Powerful Health sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website http://www.powerfulhealth4.life hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Powerful Health gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Powerful Health aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h.     De website www.powerfulhealth4.life en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Powerful Health.

i.      De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de  Privacy Verklaring Bootcamp.

10. KLACHTEN

a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Powerful Health zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Powerful Health te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Powerful Health infopowerfulhealth@gmail.com onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c.  Powerful Health beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Powerful Health verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Powerful Health.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

%d bloggers liken dit: